Formularz opinii mieszkańców w ramach projektu informacyjno-edukacyjnego “Tak blisko – cztery kroki do Alei Henryka”

„Tak blisko – cztery kroki do Alei Henryka”
– projekt informacyjno-edukacyjny dla mieszkańców Chrzanowa.

Głównym założeniem projektu „Tak blisko – cztery kroki do Alei Henryka” jest edukowanie i informowanie mieszkańców Chrzanowa na temat procesów partycypacyjnych i rewitalizacyjnych, planowania przestrzeni miasta i roli Alei Henryka w strukturze miejskiej Chrzanowa.

Cele projektu to:

– promocja dziedzictwa kulturowego Chrzanowa (historia i rola Alei Henryka),
– edukacja mieszkańców na temat rewitalizacji i procesów planowania przestrzeni miasta,
– popularyzacja idei partycypacji społecznej, wzmacnianie postaw obywatelskich i udziału mieszkańców w przygotowaniu i realizacji projektów miejskich w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznych.

Projekt trwa od 1 czerwca do 31 października 2018 r. i w jego ramach zaplanowano szereg działań partycypacyjno-edukacyjnych, pozwalających mieszkańcom na poszerzenie wiedzy w zakresie rewitalizacji i procesów planowania przestrzeni miasta, a także aktywne włączenie się w twórczą dyskusję o przyszłości Alei Henryka. Służyć temu będzie m.in. punkt informacyjny, spacery badawcze, spotkania informacyjne, spotkania warsztatowe, konkurs dla młodzieży szkół ponadpodstawowych.

Działania przewidziane w projekcie pozwolą na zrealizowanie celów edukacyjnych, w tym:

– Przekazanie uczestnikom projektu wiedzy z zakresu partycypacji społecznej, budowania postaw obywatelskich, sposobów świadomego współdecydowania o otaczającej przestrzeni oraz rewitalizacji i planowania przestrzeni miasta.
– Przećwiczenie i przez to budowanie u uczestników projektu umiejętności pracy zespołowej w tematach istotnych społecznie takich jak planowanie rozwoju (w tym rozwoju przestrzennego), podejmowanie wyborów strategicznych, pracy przy użyciu interaktywnych technik warsztatowych.
– W efekcie podjętych działań projektowych wzmocnione zostaną postawy bycia świadomym, współodpowiedzialnym za życie miasta mieszkańcem, efektywnie korzystającym z form partycypacji społecznej.

Ponadto, w efekcie projektu zakłada się stworzenie akceptowalnej społecznie wizji zmian centralnej przestrzeni publicznej miasta, Alei Henryka.

W tym kontekście w ramach procesu partycypacyjno-edukacyjnego przewidziano:

– pracę bezpośrednio w przestrzeni miasta – m.in. w obrębie Alei Henryka oraz w przestrzeniach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chrzanowie (spacery badawcze, warsztaty itp.);
– zaangażowanie różnych grup społecznych do dyskusji o przyszłości miejsca oraz znaczenia rewitalizacji przestrzeni publicznej dla rozwoju miasta;
– pracę na realnych przykładach (lokalizacji i jej wiernym odwzorowaniu – makiecie/ modelu 3D), co czyni proces edukacyjny efektywniejszym, bardziej zrozumiałym i przez to trwalszym;
– zaangażowanie w realizację projektu doświadczonych moderatorów działań partycypacyjnych oraz specjalistów z dziedziny architektury.

Odbiorcami projektu są mieszkańcy miasta, przedstawiciele lokalnych instytucji znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru, organizacje społeczne i pozarządowe, młodzież szkół ponadpodstawowych, organizacje skupiające przedsiębiorców oraz właściciele/ zarządcy nieruchomości zlokalizowanych przy Alei Henryka.

Organizatorzy projektu: Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie oraz Urząd Miejski w Chrzanowie